Praktijk voor Pijn en Welzijn

Privacy

Privacy Verklaring
Deze privacyverklaring van UrsiHondtong.eu is voor het laatst aangepast op 14 dec. 2021

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: UrsiHondtong.eu ( eenmanszaak KvK 09191652)
Haafakker 31 – 6578 BV Leuth (NL) – T 06 434 19 313 – E info@ursihondtong.eu
UrsiHondtong.eu verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijv. als u deze verstrekt via deze
website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
UrsiHondtong.eu verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• IP-adres

Doeleinden
UrsiHondtong.eu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Marketing
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

Grondslagen
UrsiHondtong.eu verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandelovereenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat UrsiHondtong.eu hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan ursihondtong.eu persoonsgegevens uitwisselen. UrsiHondtong.eu kan alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ursihondtong.eu aan eenwettelijke verplichting moet voldoen. ursihondtong.eu zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, in het contact met u. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
UrsiHondtong.eu zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat UrsiHondtong.eu zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor Financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft UrsiHondtong.eu passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze
dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om UrsiHondtong.eu een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u UrsiHondtong.eu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: UrsiHondtong.eu – Haafakker 31 – 6578 BV Leuth (NL) – E info@ursihondtong.eu
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door UrsiHondtong.eu, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
UrsiHondtong.eu kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijziginge