Praktijk voor Pijn en Welzijn

Voorwaarden

Behandelaar heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren, c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact is daarbij essentieel. Met nadruk wordt gesteld dat behandeling door behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt, mocht deze nodig zijn; Gezondheidsklachten moeten eerst met de (huis)arts zijn besproken alvorens op voor behandeling te komen.

De kosten voor consulten (intake- en/of behandeltijd) zijn vermeld op de pagina’s over de verschillende behandelvormen, zie Shiatsu, EMDR, Voeding of Coaching. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Deze kosten kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed via een Aanvullende Verzekeringen, vaak onder noemers als ‘alternatieve zorg’, ‘shiatsu’ of ‘psychosociale zorg’.

Behandelkosten vallen niet onder de Basisverzekering en gaan daarmee niet ten laste van het jaarlijkse eigen risico; Ben je niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor eigen rekening. Zoek je zekerheid over welke behandelkosten je kunt declareren? Neem contact op met jouw Aanvullende Verzekeraar.

Hoofd-beroepsvereniging BATC
De Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) kent ca duizend aangesloten complementair therapeuten die multidisciplinair werken. De stichting heeft als doelstellingen kwaliteitsverbetering van de natuurgerichte zorg bevordering van de eenheid binnen de branche. Ook vindt kwaliteitsbewaking en -bevordering plaats door o.a. het uitwisselen van kennis, houden van visitaties en volgen van verplichte bij- en nascholing.

2015nov_Logo BATC-1_ori

Beroepsvereniging SVN
De behandelend therapeut is daarnaast aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en opgeleid als Iokai Shiatsu Therapeut®.

20210101_logo SVN

Geschil
Mocht je – om welke reden dan ook – ontevreden zijn over de behandeling, dan is dit eerst aan te geven bij de behandelaar. Als daarna nog nodig geacht kan kosteloos een klacht indiend bij de BATC. Zij zullen een mediation-traject starten en – in geval dit niet tot een bevredigende oplossing leiden –  melding doen bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen; Als BATC-therapeut is behandelaar aangesloten bij deze geschillencommissie, waarmee wordt voldaan aan de eis die gesteld in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hier het reglement downloaden.

Algemene voorwaarden

Algemene (betalings- en leverings)voorwaarden ursihondtong.eu, versie 1 sept. 2008.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, verkoop of levering van producten of diensten door het bedrijf UrsiHondtong.eu, c.q. door  behandelaar Ursi Hondtong, gevestigd Haafakker 31, 6578 BV Leuth, Nederland.

Behandelaar heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren, c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact is daarbij essentieel. Met nadruk wordt gesteld dat behandeling door behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt, mocht deze nodig zijn. Gezondheidsklachten moeten eerst met de huisarts zijn besproken alvorens op consult te komen.

1)     Definities
a)     behandelaar: Ursi Hondtong.
b)     behandelingsovereenkomst: alle door de behandelaar met cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling en/of diagnostisch onderzoek.
c)     cliënt: de wederpartij (of diens wettelijk vertegenwoordiger) van behandelaar bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
d)     behandeling: een consult (op afstand of in elkaars directe nabijheid).
e)     goederen en/of diensten: door de behandelaar ten behoeve van een cliënt verrichtte activiteiten en/of geleverde goederen die niet vallen onder de werkingssfeer van een behandelingsovereenkomst.
2)     Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien behandelaar hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd.
3)     Behandelaar is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
4)     Behandelaar is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van een behandeling, of voortzetting van een behandeling af te zien. Gemaakte kosten tot het moment van stopzetting van de behandeling kunnen in rekening worden gebracht.
5)     Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door behandelaar in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van behandelaar tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
6)     Betaling van een behandeling, van goederen en/of diensten kan contant geschieden.
7)     Als cliënt een factuur voor de behandeling en/of voor de levering van goederen en/of diensten ontvangt, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum door behandelaar ontvangen te zijn.
8)     Overschrijden van de in artikel 6 genoemde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:
•     cliënt is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente en 1% verschuldigd;
•     behandelaar stuurt debiteur een herinnering, waarin cliënt een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een aanmaning worden verzonden. Deze is verhoogd met € 15,- administratiekosten. Indien hier ook niet op wordt gereageerd met een betaling van het inmiddels volledig verschuldigde bedrag dan volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht en zullen minimaal € 95,- per factuur bedragen.